Landafamiljer

Landafamiljer

Placering i familjehem kan ibland vara den avgörande faktorn för att hjälpa barn och ungdomar där samhällets andra insatser inte räcker till.

En hängiven familj med socialt engagemang och stort emotionellt utrymme kan uträtta underverk.

Bli en Landafamilj

Då det för oss är A och O att kunna matcha individen med rätt familjehem välkomnar vi alltid nya familjer och personer till vår gemenskap för att på så sätt bredda vårt utbud av Landafamiljer.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som låter ett barn eller ungdom flytta in och leva tillsammans med familjen. Familjen kan se ut på olika sätt; gift, sambo eller ensamstående.  Det som är viktigt är att de vuxna har en trygghet, mognad och stabil livs- och familjesituation.

Utbildning och handledning

Som familjehem till Landa Familjevård får ni kontinuerlig utbildning och stöd för att förstå den placerades problematik. Alla nya familjehem får den grundläggande utbildningen ”Ett hem att växa i” samt återkommande föreläsningar och andra utbildningar.

Ni får råd, stöd och handledning av er familjehemskonsulent samt tillgång till jour dygnet runt. Konsulenterna arbetar tillsammans med familjehemmen som ett team med täta kontakter via hembesök och telefon.

Krav

Det ställs inga formella krav eller speciella förkunskaper för att kunna bli familjehem. Du/ni kommer att få den utbildning och information som behövs för att kunna utföra uppdrag som familjehem inom Landa Familjevård.

Utredning

En familjehemsutredning inleds alltid med hembesök där de vuxna svarar på frågor från Socialstyrelsens BRA-FAM’s bedömningsmetod, som är ett frågeformulär. Därefter görs en djupare intervju med både familj och resurser i omgivningen. Registerutdrag inhämtas från kronofogdemyndigheten, socialregister, polismyndighetens misstanke- och belastningsregister samt försäkringskassan. Referenser inhämtas från personer som känner familjen.

Ersättning

Som familjehem får ni ekonomisk ersättning fördelat i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka utgår från Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Omkostnaden ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när de tar emot ett barn i sin familj. Arvodet är skattepliktigt och varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som krävs.

Är du intresserad av att bli en Landafamilj eller om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

Tfn: 0243 – 130 30

Mail: mottagning@landa.se

eller fyll i vår blankett 

Landafamiljer berättar

Intervju med familjehemmet Jessica Davidsson

Hur kom ni i kontakt med Landa (tidigare Dalarnas ungdomscenter) och vad fick er att välja oss?
Jessica och hennes man Dennis har varit familjehem åt flera kommuner sedan 2004. Dennis mamma arbetar som familjehem till Dalarnas ungdomscenter, numera Landa och det var genom henne som de fick kännedom om företaget. Anledningen till att de valde att lämna kommunen var bristen på stöd. Jessica nämner en akut situation där hon inte fick kontakt med socialtjänstens handläggare på tre dygn. 2009 började familjen att arbeta som familjehem till Landa.

Vilka är fördelarna med att jobba för Landa och vad har fått er att fortsätta samarbetet under åren? Vilket stöd är viktigast i ert arbete som familjehem?
Jessica beskriver Landa som ett ”nära” och ”personligt” företag trots att företaget under åren vuxit och blivit mycket större än vad det var när familjen påbörjade samarbetet 2009. Jessica anser att den största fördelen med att arbeta för Landa är tillgången till stöd dygnet runt och den täta kontakten med en professionell konsulent som lär känna familjen väl. Jessica upplever att samtliga familjehemskonsulenter inom företaget är mycket kompetenta och att man alltid får bra stöd, tips och idéer på hur man kan komma vidare när man exempelvis fastnat i något. Jessica upplever vidare att man får relevant utbildning för sitt uppdrag inom företaget samt kontinuerlig grupphandledning med andra familjehem vilket hon ser som ovärderligt. Under de 7 år som familjen arbetat för Landa upplever Jessica att man alltid gjort rätt matchning mellan dem som familjehem och de barn/ungdomar som placerats. Jessica anser att Landa som företag månar både om de som familjehem och personalen vilket avspeglar sig i kontakten.

Skulle du rekommendera andra att börja arbeta för Landa och vad skulle du då säga?
Jessica säger att hon ofta rekommenderar andra att börja arbeta för Landa av den enkla anledningen att man aldrig känner sig ensam som familjehem då man har tillgång till stöd från kompetent personal dygnet runt. Jessica säger också att Landa upplevs som ett litet och nära företag där man ”arbetar utifrån hjärtat och inte för att tjäna pengar” och där man månar om både familjehem och personal. Jessica anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter som familjehem åt Landa och hon anser det vara stimulerande att företaget i dagsläget kan erbjuda en hel vårdkedja med HVB-hem, familjehemsvård samt öppenvårdsinsatser.