Familjebehandling

Familjebehandling

Vår uppgift är att med utgångspunkt från socialtjänstens oro för barnen undersöka och skapa förutsättningar för att barnen ska kunna bo kvar hemma eller flytta hem efter en kortare tids placering även när oron är stor. Allt arbete utgår från Signs of Safety.

Kontakta Familje- och nätverksteamet på: 0243-43 06 91

Erbjudande

Vi jobbar för att ditt arbete ska bli tydligare, enklare och mindre tidskrävande. Vi samarbetar med er och familjen för att beskriva tidigare skada, oro, styrkor, skyddande faktorer och mål, leder säkerhetsplaneringsprocessen, anordnar och leder nätverksmöten, träffar barnen och tar med dem i processen samt gör löpande riskbedömningar. Vi erbjuder er att vara en del av säkerhetsplaneringsprocessen så ofta och så mycket ni vill. Däremot är ni inte tvungna att delta i några möten med familjen förutom vid uppstart och avslut och om det uppstår något oförutsett som kräver ett möte.

Signs of Safety

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt som utgår från fyra grundläggande frågeställningar: Vad är vi oroliga för, vad fungerar bra, vad behöver hända samt hur oroliga är vi på en skala mellan 0 och 10. Under de senaste åren har Signs of Safety börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar.

Signs of Safetymodellen tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och inte minst skapa varaktiga förändringar för de utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

För mer information om Signs of Safety gå till deras hemsida www.signsofsafety.net

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är ett strukturerat arbetssätt för att tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk undersöka vad som behöver hända för att barnen i möjligaste mån ska kunna växa upp tillsammans med sina föräldrar eller sitt naturliga nätverk. Arbetet utgår hela tiden från barnets situation och barnet görs delaktigt genom hela processen på olika sätt, bland annat genom barnsamtal utifrån samtalsverktygen Tre hus och Det trygga hemmet samt genom att föräldrar med stöd av oss skapar en förklaring för barnen om vad som hänt bakåt och vad de vuxna gör för att det ska bli bra för barnen framåt i form av en Ord- och bildberättelse.

Landa Familje- och nätverksteams familjebehandlare har flera års praktisk erfarenhet av att arbeta enligt Signs of Safety och säkerhetsplanering och har gått utbildning bland annat för en av Signs of Safetys grundare Andrew Turnell. Arbetet leds av licensierad Signs of Safety utbildare och konsult.

Genom att använda sig av Signs of Safetys förhållningssätt arbetar våra familjebehandlare i nära samarbete med familj, nätverk och socialtjänst för att skapa realistiska säkerhetsplaner som fokuserar på att barnen ska vara skyddade och må bra.

Tjänster

Landa Familje- och nätverksteam erbjuder följande tjänster:

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt:

  • Nivå 1. Kartläggning (mappning) utifrån Signs of Safetys fyra grundfrågor: Framtida risk (vad är vi oroliga för kring barnet om ingenting blir annorlunda), Styrkor och skydd (vad fungerar bra), Mål (hur behöver det vara/vad behöver hända för att oron inte ska finnas kvar), samt en säkerhetsskala för mäta oron.
  • Nivå 2. Säkerhetsplaneringsprocessen, förutsätter att ett arbete enligt nivå 1 gjorts.
  • Nivå 3. Uppföljning och fördjupning av säkerhetsplan, förutsätter att ett arbete enligt nivå 1 och nivå 2 har gjorts.

Landa Familje- och nätverksteam leder familjen igenom säkerhetsplanerings- processen. Arbetet utgår från Signs of Safetys strukturerade modell. Oavsett om insatsen är frivillig eller enligt LVU så arbetar vi med familjer och nätverk för att ge dem alla möjligheter att visa för socialtjänsten att de kan skapa förutsättningar för att deras barn ska vara skyddade och må bra över tid.

Nätverksmöten

Vi vet att det är viktigt för barn och ungdomar att de vuxna som finns runt dem kan samarbeta på ett bra sätt och att alla hjälps åt. Ibland händer saker mellan personer i det privata nätverket men också mellan de professionella som tex socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin och familjehemmet som gör det svårt att lyckas med detta.

Vi i Landa Familje- och nätverksteam har lång erfarenhet av att hålla i och anordna nätverksmöten och erbjuder möjlighet att samla alla viktiga personer runt barnet för att skapa ett gemensamt fokus på barnets situation och behov.

Läs mer om Landa Familje- och nätverksteam samt Signs of Safety i vår PDF.