Strandgården

Strandgården

Strandgårdens vision är att fler barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden, i sitt naturliga nätverk, som finns kvar under hela barnets uppväxt.

Kontakta Strandgården på: 023-666 07 70

Strandgården

Strandgården är ett privatägt HVB-hem för föräldrar och barn i natursköna Strand i hjärtat av Dalarna.

Strandgården omfattar:

 • Utredning i dygnsvård
 • Säkerhetsplanering
 • Behandling i dygnsvård

Läs mer om Strandgårdens tillstånd från IVO här.

Strandgården Familjebehandling är en del av Landa Familjevård som förutom HVB-hemsvård även erbjuder konsulentstödd familjehemsvård och öppenvård. Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter. Nära. Personligt. Tryggt.

Vision

Strandgårdens vision är att fler barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden i sitt naturliga nätverk som finns kvar under hela barnets uppväxt.

Arbetsmodell

Vårt arbete utgår från BBIC – Barns behov i centrum och Signs of Safety.

Signs of Safety

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt med barnets trygghet i fokus. Arbetssättet utgår från fyra grundläggande frågeställningar som i korthet handlar om det som oroar kring barnets situation, det som fungerar bra samt vad som behöver hända för att oron kring barnets situation ska upphöra.

En förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar enligt Signs of Safety är att vi har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det ger förutsättningar för att skapa varaktiga förändringar för barnet och dess familj över tid.

Säkerhetsskalan

Säkerhetsskalan går från största oro till att barnet är helt tryggt i sin vardag. Vi använder skalan i arbetet med barnet, föräldrarna och deras nätverk för att följa upp var vi befinner oss och bygga trygghet i vardagen för barnet.

Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda i deras vardag. Det är familjerna och deras nätverk som vet vilka lösningar som fungerar för dem för att barnet ska vara tryggt i framtiden.

Boendealternativ

Strandgården tar emot gravida kvinnor och föräldrar med barn 0-16 år där socialtjänsten av någon anledning känner oro för barnet. Vi erbjuder två olika boendealternativ beroende på familjens sammansättning och barnets behov av skydd:

Herrgården

 • Boende i familjerum med TV
 • Gemensamma aktivitets- och lekutrymmen
 • Direkt tillgång till behandlingspersonal dygnet runt samt en husmor som står för inköp och matlagning.

Logen

 • Boende i lägenhet med tillgång till kök för självhushållning.
 • Möjlighet till en mer självständig vardag med tillsyn och tillgång till personal dygnet runt.

Är du nyfiken på att se hur det ser ut på Strandgården? Titta på vår film från Strandgården här.

Personal

Strandgården har tillgång till behandlingspersonal dygnet runt. Personalen består till övervägande delen av socionomer och familjebehandlare (behandlingspedagoger) med lång erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete. Vi har både manlig och kvinnlig personal.

Utredning

Den placerade familjens behov av vård och stöd utreds i enlighet socialtjänstens utredningsuppdrag, BBIC och Signs of Safety med fokus på:

 • Barnets behov av omsorg och säkerhet (oro – styrkor, skydd)
 • Förälderns omsorgsförmåga (oro – styrkor, skydd)
 • Familjens nätverk (förekomst av trygga/stödjande personer, resurser, skydd)

Utredningen utgår från fyra centrala frågeställningar:

 • Vad är vi oroliga för – framtida risk om ingen förändring sker
 • Vad fungerar bra – styrkor, skydd
 • Vad behöver hända – säkerhetsmål
 • Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål

Utredningen baseras på utredande samtal med familjen och viktiga personer i familjens nätverk, personalens iakttagelser av familjen i vardagen och dagliga återkopplingssamtal med familjen utifrån iakttagelserna.

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety handlar om att tillsammans med föräldrar och deras nätverks skapa en plan som visar att barnet är tryggt och får sina behov tillgodosedda i vardagen. En färdig säkerhetsplan innehåller detaljerade beskrivningar av hur vardagen runt barnet ska fungera och vem som gör vad.

Arbetet är strukturerat och genomförs i flera steg där ett viktigt inslag är att säkerställa att såväl föräldrarna som det närmaste nätverket förstår oron för barnet. Arbetet utgår hela tiden från barnets situation och barnet görs delaktigt genom hela processen på olika sätt, bland annat genom barnsamtal utifrån Tre hus och Det trygga hemmet.

Föräldrarna skapar också med stöd av oss en förklaring för barnet om vad som hänt bakåt och vad de vuxna gör för att det ska bli tryggt för barnen framåt i form av en Ord- och bildberättelse.

Behandling

Strandgårdens behandling utgår från det som barnet behöver och det som föräldrarna vill ha hjälp att förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Det lösningsfokuserade förhållningssättet är centralt, liksom tron på att varje familj kan skapa förändringar om de ges förutsättningar.

Behandlingen fokuserar på att förstärka det som fungerar i föräldraförmågan snarare än att fokusera på det som inte fungerar. Praktiska färdigheter tränas i den vardagliga miljön och föräldern får stöd i att hitta fungerande vardagsrutiner och strategier för vägledning och gränssättning.

Särskilt vikt läggs inom Signs of Safety vid:

 • Barnets trygghet i framtiden
 • Det föräldrarna gör bra i sitt föräldraskap
 • Att göra barnets situation ”pratbar” med fokus på framtiden
 • Att involvera barnets och familjens nätverk
 • Att utforska familjens målbild
 • Att familjen är expert på sin egen situation

Uppföljning

Efter utskrivning finns möjlighet till fortsatt stöd och uppföljning av säkerhetsplanen. Fokus för arbetet är barnets trygghet i framtiden. Uppföljning planeras i samråd med familjen och socialtjänsten och kan t.ex. ske genom uppföljningsmöten, hembesök, barnsamtal och nätverksmöten.

Läs mer om Strandgården i vår PDF.