Utrednings- och behandlingshem

Strandgården och Sjögården

Kontakta oss på: 023-666 07 70

Strandgården

Strandgården är ett utrednings- och behandlingshem för familjer i natursköna Vika Strand i hjärtat av Dalarna. Vi tar emot gravida kvinnor och föräldrar med barn 0-16 år där socialtjänsten av någon anledning känner oro för barnet. Den placerade familjens behov av vård och stöd utreds i enlighet socialtjänstens utredningsuppdrag, BBIC och Signs of Safety. Behandlings- och säkerhetsplaneringsuppdrag planeras i samråd med familjen och socialtjänsten. Läs mer om Strandgårdens tillstånd från IVO här. Är du nyfiken på att se hur det ser ut på Strandgården? Titta på vår film från Strandgården här. Läs mer om Strandgården i vår PDF.

Sjögården

Sjögården är ett utrednings- och behandlingshem för ungdomar 13-17 år och deras nätverk i Svärdsjö utanför Falun. Den placerade ungdomens behov av vård och stöd utreds i enlighet med socialtjänstens utredningsuppdrag, BBIC och Signs of Safety. Familjen och nätverket inkluderas i utredningsarbetet och erbjuds möjlighet att bo med ungdomen på Sjögården under placeringstiden. Behandlings- och säkerhetsplaneringsuppdrag planeras i samråd med familjen och socialtjänsten. Läs mer om Sjögårdens tillstånd från IVO här.

Vision

Landa HVB:s vision för Strandgården och Sjögården är att fler barn och ungdomar ska få möjligheten att växa upp under trygga förhållanden i sitt befintliga nätverk, med sina föräldrar och/eller andra viktiga vuxna, som finns kvar för barnet/den unge under hela uppväxten.

Arbetsmodell

För att uppnå visionen arbetar vi utifrån Signs of Safety. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt med barnet/ungdomens trygghet i fokus. Arbetssättet utgår från fyra grundläggande frågeställningar som i korthet handlar om det som oroar kring barnets/ungdomens situation, det som fungerar bra samt vad som behöver hända för att oron ska upphöra. Det är i första hand ungdomen/familjen som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda i deras vardag. Det är ungdomen/familjen och deras nätverk som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Särskilt vikt läggs inom Signs of Safety vid:

 • Barnets/ungdomens trygghet i framtiden
 • Det ungdomen gör bra
 • Det föräldrarna gör bra i sitt föräldraskap
 • Att göra barnets/ungdomens situation ”pratbar” med fokus på framtiden
 • Att involvera ungdomens och familjens nätverk
 • Att utforska ungdomens/familjens målbild
 • Att ungdomen/familjen är expert på sin egen situation

Personal

Strandgården och Sjögården har tillgång till behandlingspersonal dygnet runt. Personalen består av socionomer och behandlingspedagoger med lång erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete. Vi har både manlig och kvinnlig personal. Vi har personal med olika kulturell och språklig kompetens, t.ex. arabiska, persiska, kurdiska, ryska, pashto, dari och somaliska. All tillsvidareanställd personal har grundutbildning i Signs of Safety och lösningsfokuserat arbetssätt.

 

Utredning

Den placerade ungdomens/familjens behov av vård och stöd utreds i enlighet socialtjänstens utredningsuppdrag, BBIC och Signs of Safety med fokus på:

 • Barnets/ungdomens behov av omsorg och säkerhet (oro – styrkor, skydd)
 • Förälderns omsorgsförmåga (oro – styrkor, skydd)
 • Familjens nätverk (förekomst av trygga/stödjande personer, resurser, skydd)

Utredningen utgår från fyra centrala frågeställningar:

 • Vad är vi oroliga för – framtida risk om ingen förändring sker
 • Vad fungerar bra – styrkor, skydd
 • Vad behöver hända – säkerhetsmål
 • Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål

Utredningen baseras på utredande samtal med ungdomen/familjen och viktiga personer i familjens nätverk, personalens iakttagelser av ungdomen/familjen i vardagen och daglig återkoppling med ungdomen/familjen utifrån iakttagelserna.

Behandling

Behandling enligt Signs of Safety utgår från det som barnet/ungdomen behöver och det som familjen vill ha hjälp att förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Det lösningsfokuserade förhållningssättet är centralt, liksom tron på att varje individ och familj kan skapa förändringar om de ges förutsättningar.

Behandlingen fokuserar på att förstärka det som fungerar snarare än att rikta in sig på det som inte fungerar. Färdigheter tränas i vardagen och ungdomen/familjen får stöd att hitta fungerande vardagsrutiner och strategier för det som oroar t.ex. kommunikation, konflikthantering, vägledning och gränssättning.

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety handlar om att tillsammans med ungdomen/familjen och deras nätverks skapa en plan som visar att barnet/ungdomen är tryggt och får sina behov tillgodosedda i vardagen. En färdig säkerhetsplan innehåller detaljerade beskrivningar av hur vardagen runt barnet/ungdomen ska fungera och vem som gör vad.

Arbetet är strukturerat och genomförs i flera steg där ett viktigt inslag är att säkerställa att såväl ungdomen/familjen och det närmaste nätverket förstår oron för barnet/ungdomen. Arbetet utgår hela tiden från barnets/ungdomens situation och barnet/ungdomen görs delaktigt på olika sätt, bland annat genom barnsamtal utifrån Tre hus och Det trygga hemmet.

Föräldrarna skapar med stöd av oss en förklaring – Ord och bildberättelse – till barnet/ungdomen om vad som hänt bakåt och vad de vuxna gör för att det ska bli tryggt för barnet/ungdomen framåt.